Aktuális

Tizennyolcadik alkalommal – ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek

Örömmel tudatjuk, hogy a Haáz Rezső Múzeum kiadványaként megjelent a Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 18. száma, mely a 2017-es Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencián elhangzott és bemutatott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A lapszám a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Tudományos Akadémia, és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jelent meg.

A szakemberek által szerkesztett (Kovács Petronella), írt, lektorált és fordított kiadvány tartalomjegyzéke:
Tóth Zsuzsanna: A Zárkő restaurálása; Várhegyi Zsuzsanna, Kissné Bendefy Márta: Vízzel telített régészeti bőrtárgyak szárításának lehetőségei; Fábián-Tóth Hajnalka: Egy kínai papíresernyő restaurálása – készítéstechnika elméleti és gyakorlati ismereteinek tükrében; Nagy Rebeka: Azonosságok és különbségek – a szombathelyi székesegyház három zászlójának restaurálási tapasztalatai; Madarászné Gorej Judit: Oszlopos állóóra restaurálása; Pelles Edit: Zománcozott perzsa qalyan (vízipipa) restaurálása; Mester Éva: Az ólmozott üvegablakok és üvegfestmények rekonstrukciójának kockázatai.

Függetlenül attól, hogy ezekben a tanulmányokban egy színház (Nagyváradi Állami Színház) építésének végét jelző fémhengerének és az abba rejtett papír- és pergamen hordozójú iratainak helyreállításáról; esetleg ásatásokkor előkerülő nedves régészeti bőrtárgyak kezeléséről; netán a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1929 és 1952 közötti kínai missziója tárgyi emlékének, – egy kínai papíresernyőnek – rekonstrukciójáról; vagy egyházi (szombathelyi székesegyház) zászlók tisztításáról, varrókonzerválásáról; vagy egy 19. századi oszlopos állóóra részeinek kiegészítéséről, és működésbe hozásáról; egy vízipipa szerkezetének megerősítéséről, esztétikai egységének helyreállításáról, kiállíthatóvá és értelmezhetővé tételéről; érdekességképpen az ólmozott üvegablakok és üvegfestmények rekonstrukciója kockázatainak elméleti kérdéseiről van szó, a figyelmes szakember, de általában az érdeklődő olvasó összetett művelődéstörténeti, technikatörténeti és művészettörténeti, de még társadalomtörténeti ismeretekhez is hozzájuthat.

A tárgyak állapotfelmérése, történelmi típusainak felkutatása, az alkalmazott eljárások számbavétele, a nemzetközi tapasztalatok felmérése és beépítése, továbbgondolása, az újabb kísérletekről történő beszámolók, a készítéstechnikák feltárása, a javítások, kiegészítések részletekbe menő leírása, anyagvizsgálati eredmények bemutatása, a korhűség érdekében történő történelmi háttérinformációk felkutatása, a restaurálási, helyreállítási eljárások koronkénti történelmi és etikai vetületének bemutatása teszi összetettebbé és dicsérhetőbbé a kiadványt.

Róth András Lajos

Anna | Asszonysors a xx. században

A Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállítása a Tarisznyás Márton Múzeumban

A rendhagyó tárlatot a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum rendezte meg először 2015- ben (a székelyföldi kulturális intézményekben dolgozó néprajzosok közös szellemi produktumaként), 2016-ban Marosvásárhelyen, 2017-ben pedig Budapesten került bemutatásra.
A kiállítás azért is különleges, mivel egy fiktív történetet, életutat a muzeológia nagyon is valóságos eszközeivel dolgoz fel, Anna választásai elé állítva a látogatót is. A kiállítás Annája nem valós: a képzelet szülte. Az egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek. A látogató maga is végigjárhatja ennek az életnek a döntéseit és annak következményeit: Mi lett volna ha... A kurátorok történetírásnak és a néprajztudománynak azt a hagyományát követik, amely a kisember történetét a nagy történelem lenyomataként értelmezi. Elfogadja azt a múzeumi gyakorlatot, amikor az egyes tárgyak nem a saját történetük miatt kerülnek kiállításra, hanem megjelenítik a széles társadalmi rétegek életmódját, lakáskultúráját vagy öltözékét.
Amikor egy tárgy múzeumba kerül, menthetetlenül kiszakad eredeti környezetéből és új, szimbolikus jelentést kap. A történeti múzeumok arra törekednek, hogy minél többet őrizzenek meg az egykori jelentésből és azt minél hitelesebben adják tovább. Ez a kiállítás más utat követ. Elfogadja, hogy a tárgyak saját története helyet adjon egy másik, egy elképzelt történetnek. A tárgyak itt egy olyan történet díszletét adják, mely akár így is történhetett volna…

Aranypénzek, keresztút és székely kopjafák…

Megjelent a Lustra 2018. évi első száma

Érdekes témával indul a Lustra 2018. évi első száma: Somogyi Péter történész a Firtosváralja határában 1831-ben felszínre került késő római – kora bizánci éremleletre vonatkozó forrásokat elemzi és mutatja be részletekbe menően egy terjedelmes és jól illusztrált cikk keretében. Folytatásként a folyóiratban három forrásközlés is olvasható. Mihály János a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárban bukkant egy, a 19. század első felében, pontosabban 1841-ben írt, tankönyvnek szánt munkára. A Historia Geographia, Arany Ábécze és Erköltsi Szabállyok címet viselő, szentegyházasoláhfalvi Tankó György tanítóhoz köthető kéziratos könyv szerkezetének ismertetése után, a szerző a Székelyföldre vonatkozó részekre tér ki bővebben. Bernád Rita-Magdolna levéltáros a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárából egy 1797-ben keltezett dokumentumot ad közre, mely által Kilyénfalva plébánosa jóváhagyást kapott a Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány főnökétől, Borbély Absolontól egy keresztút felállítására a templomban. Nyárádi Zsolt a Korda család udvarhelyi vonatkozású leltáraira hívja fel a figyelmet. A közreadott forrásanyag a 19. századi városképre vonatkozó ismereteinket bővíti: három fogadót és egy nagy kőházat ír le, melyek az egykori Botos, mai Kossuth Lajos utca alsó és felső részében, illetve a főtéren helyezkedtek el. Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros ez alkalommal az Udvarhelyszék levéltára (1755–1874) nevet viselő fondot ajánlja a kutatók figyelmébe, mely az egykori anyaszék iratanyagából 89 levéltári egységet tartalmaz. A Kronográf rovatban Szász Hunor a Haberstumpf család történetére vonatkozóan a Lustra 2017. évi első számában közreadott cikkét bővíti, egészíti ki az újabb kutatásai során előkerült adatokkal. Kolumbán Zsuzsánna id. Daniel Gábor főispán emlékirata alapján kiegyezés kori székelyudvarhelyi, Udvarhely vármegyei egyletekről közöl tudnivalókat. A nagy háború rovatban Róth András Lajos cikkét olvashatjuk az első világháborús fémanyag-gyűjtés áldozatául esett farkaslaki orgonasípokról. A kiadványokat bemutató Glossza rovatban a székelyudvarhelyi Kováts család által kiadott első világháborús fotóalbum, valamint a székelykeresztúri unitárius gimnázium történetét áttekintő, Sándor-Zsigmond Ibolya által szerkesztett képes kötet ismertetése kapott helyet. A lapot a néprajzi tárgyú Perefernum rovat zárja, melyben Pozsony Ferenc Székely kopjafák új kontextusokban című cikke olvasható.

A folyóirat megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Kolumbán Zsuzsánna

Haberstumpf kézműves csoki

A feledésbe merült Haberstumpf nevet tesszük közkinccsé, kulináris értéket társítva hozzá, hiszen a székelyek körében idegen csengésű névnek mindig velejárója volt a minőség. Udvarhely vármegye kiemelkedő építészének családi otthona volt a Haberstumpf-villa. Tervezője alkotói szabadságot élvezve, egyedi módon juttatta kifejezésre ízlésvilágát: karakteres épülettel gazdagította a település arculatát. A kultúra új otthonában felelősséget érzünk a múltért, értékek hagyományozása érdekében dolgozunk, a lehetőséget keresve az új kihívásokban.

Székelyföld története

Székelyföld története

Az 1989. évi változások után megnőtt az érdeklődés történelmünk iránt, ami érthető, hiszen a diktatúra idején semmilyen, vagy nem kis részben meghamisított magyar történelmet, inkább történelmi foszlányokat tanítottak az iskolákban és az egyetemeken. Ezért más, valós történelmi tényekre alapozott múltképet vár a közönség a béklyóitól megszabadult történetírástól. Ezt felismerve, a történészek siettek eleget tenni a várokozásnak, ami a kutatás fellendüléséhez vezetett. Vásárolja meg a Székelyföld története című monográfiát, amely által megismerheti a székelység történelmét. Kiváló szakemberek munkája található e kötetben.

A KÖNYV MEGVÁSÁRLÁSA