Anunț - concurs de ocupare posturi vacante

ANUNŢ
privind organizare şi desfăşurare concursuri de ocupare posturi vacante

MUZEUL HAÁZ REZSŐ cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 2–6. organizează concurs la data de 14. februarie 2019., ora 10:00 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
1. MUZEOGRAF IA (studii superioare) – perioadă nedeterminată
2. CONTABIL (studii superioare) – perioadă nedeterminată

Condiții generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Actele necesare pentru înscriere la concurs:

 • a) cerere de înscriere la concurs
 • b) copia actului de identitate
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • g) curriculum vitae

 

Condiţii specifice pentru participare la concurs:
 

1. MUZEOGRAF IA (studii superioare) – perioadă nedeterminată

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istoriei;
 • vechime minimă în domeniu 10 ani
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe solide de cultură generală și abilităţi de comunicare cu publicul;
 • disponibilitate de a lucra cu orar flexibil și de a răspunde presiunilor din exterior;

Bibliografie concurs:

 • Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicata, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Bukarest, 1993.
 • Jakó Zsigmond: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története. In: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1977

2. CONTABIL (studii superioare) – perioadă nedeterminată

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul științelor economice;
 • vechime minimă în domeniu: 10 ani;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • disponibilitate de a lucra cu orar flexibil;

Bibliografie concurs

 • Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005
 • Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1792/2002 privibnd aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 • Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare (republicată)
 • Ordinul MFP nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice  referitoare la exercitarea controlului Financiar Preventiv

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:
14.01.2019. – ora 10:00 – Afișarea anunțului de concurs
14.01.2019.– 29.01.2019. – ora 15:00 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs
30.01.2019. – ora 15:00 – Selecția dosarelor depuse
31.01.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor
01.02.2019. – ora 15:00 – Depunerea de contestații după selecția dosarelor
04.02.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor
06.02.2019. – ora 10:00 – Proba scrisă
06.02.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă
07.02.2019. – ora 15:00 – Depunerea de contestații după proba scrisă
08.02.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise
11.02.2019. – ora 10:00 – Interviu
12.02.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor la interviu
13.02.2019. – ora 15:00 – Depunerea de contestații după interviu
14.02.2019. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului
15.02.2019. – ora 10:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului