ANUNŢ - examen de promovare în grad profesional

ANUNŢ
organizare examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 41 și art. 43 din Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, MUZEUL HAÁZ REZSŐ cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 2–6., organizează examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioare celui deținut.
Funcția contractuală din cadrul MUZEULUI HAÁZ REZSŐ pentru care se organizează examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară este următoarea:
- Muzeograf, studii superioare, debutant, în vederea promovării la gradul II.
- Referent, studii medii, debutant, în vederea promovării la gradul II.

Condiții de participare la examen:
- vechime în grad profesional din care promovează de minim 1 an
- calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor individuale, din ultimul an

Documente necesare pentru înscrierea la examen:
- cerere de înscriere pentru examen
- adeverință în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională actuală;
- copie după fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimul an

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul MUZEULUI HAÁZ REZSŐ la data de 6. februarie 2019., ora 10:00.

Bibliografie concurs:
Pentru postul de REFERENT:
• Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
• Zepeczaner Jenő: A múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső. In: Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyszéki tanulmányok. 1994.
• Miklós Zoltán: Gazdag múlt – bizakodó jövő. In: Kovács Petronella (szerk.): ISIS. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17. 2017.

Pentru postul de MUZEOGRAF:
• Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
• Téglás Gábor: A székely-udvarhelyi római castrum és annak katonai fürdője. Erdélyi Múzeum 14 kötet, 5 füzet. 1897., 257–268.
• Jakab Elek: Budvári és Budvár környéki leletek. Archaeológiai Értesítő. 17. szám. 1894., 214–215.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul MUZEULUI HAÁZ REZSŐ la data de 6. februarie 2019., ora 10:00.