ANUNŢ privind organizare şi desfăşurare concurs de ocupare post vacant

ANUNŢ
privind organizare şi desfăşurare concurs de ocupare post vacant

MUZEUL HAÁZ REZSŐ cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 2–6. organizează concurs la data de 14. decembrie 2022., ora 11:00 pentru ocuparea postului vacant:
1. RESTAURATOR, I (studii superioare) – perioadă nedeterminată
2. MUNCITOR CALIFICAT, II (studii medii) – perioadă nedeterminată

Condiții generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1336/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Actele necesare pentru înscriere la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
g) curriculum vitae

Condiţii specifice pentru participare la concurs:
1. RESTAURATOR, I (S)
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul conservare si restaurare;
- vechime în muncă minimă 5 ani
- experiență în domeniul restaurării
- cunoștințe de utilizare PC
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
- disponibilitate de a lucra cu orar flexibil și de a răspunde presiunilor din exterior;
Bibliografie concurs:
- Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
- Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
- Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek – Revista Restauratorilor Maghiar din Transilvania. Volumele. I– XIV. Székelyudvarhely, 2001–2022.

2. MUNCITOR CALIFICAT, II (M)
- studii medii/școală profesională și calificare în unul din următoarele domenii: tâmplar, mecanic, electrotehnic, construcții civile, instalații
- vechime în muncă minimă 5 ani
- posesor permis de conducere categoria B
- disponibilitate de a lucra cu orar flexibil și de a răspunde presiunilor din exterior;
Bibliografie concurs:
- Zepeczaner Jenő (red.): Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005.
- Legea nr. 319/2006 actualizata privind securitatea si sănătatea in munca cu modificările ulterioare

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:
18.11.2022. – ora 10:00 – Afișarea anunțului de concurs
18.11.2022.– 11.12.2022. – ora 13:00 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs
13.12.2022. – ora 09:00 – Selecția dosarelor depuse
13.12.2022. – ora 10:00 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor
13.12.2022. – ora 10:00-15:00 – Depunerea de contestații după selecția dosarelor
13.12.2022. – ora 17:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor
14.12.2022. – ora 11:00-15:00 – Proba scrisă
15.12.2022. – ora 15:00 – Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă
16.12.2022. – ora 11:00-15:00 – Depunerea de contestații după proba scrisă
16.12.2022. – ora 17:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise
19.12.2022. – ora 10:00-12:00 – Interviu
19.12.2022. – ora 14:00 – Afișarea rezultatelor la interviu
20.12.2022. – ora 12:00 – Afișarea rezultatelor finale

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MUZEULUI HAÁZ REZSŐ, secretariat - Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 2-6. (Secretariat).