Aranypénzek, keresztút és székely kopjafák…

Megjelent a Lustra 2018. évi első száma

Érdekes témával indul a Lustra 2018. évi első száma: Somogyi Péter történész a Firtosváralja határában 1831-ben felszínre került késő római – kora bizánci éremleletre vonatkozó forrásokat elemzi és mutatja be részletekbe menően egy terjedelmes és jól illusztrált cikk keretében. Folytatásként a folyóiratban három forrásközlés is olvasható. Mihály János a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárban bukkant egy, a 19. század első felében, pontosabban 1841-ben írt, tankönyvnek szánt munkára. A Historia Geographia, Arany Ábécze és Erköltsi Szabállyok címet viselő, szentegyházasoláhfalvi Tankó György tanítóhoz köthető kéziratos könyv szerkezetének ismertetése után, a szerző a Székelyföldre vonatkozó részekre tér ki bővebben. Bernád Rita-Magdolna levéltáros a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárából egy 1797-ben keltezett dokumentumot ad közre, mely által Kilyénfalva plébánosa jóváhagyást kapott a Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány főnökétől, Borbély Absolontól egy keresztút felállítására a templomban. Nyárádi Zsolt a Korda család udvarhelyi vonatkozású leltáraira hívja fel a figyelmet. A közreadott forrásanyag a 19. századi városképre vonatkozó ismereteinket bővíti: három fogadót és egy nagy kőházat ír le, melyek az egykori Botos, mai Kossuth Lajos utca alsó és felső részében, illetve a főtéren helyezkedtek el. Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros ez alkalommal az Udvarhelyszék levéltára (1755–1874) nevet viselő fondot ajánlja a kutatók figyelmébe, mely az egykori anyaszék iratanyagából 89 levéltári egységet tartalmaz. A Kronográf rovatban Szász Hunor a Haberstumpf család történetére vonatkozóan a Lustra 2017. évi első számában közreadott cikkét bővíti, egészíti ki az újabb kutatásai során előkerült adatokkal. Kolumbán Zsuzsánna id. Daniel Gábor főispán emlékirata alapján kiegyezés kori székelyudvarhelyi, Udvarhely vármegyei egyletekről közöl tudnivalókat. A nagy háború rovatban Róth András Lajos cikkét olvashatjuk az első világháborús fémanyag-gyűjtés áldozatául esett farkaslaki orgonasípokról. A kiadványokat bemutató Glossza rovatban a székelyudvarhelyi Kováts család által kiadott első világháborús fotóalbum, valamint a székelykeresztúri unitárius gimnázium történetét áttekintő, Sándor-Zsigmond Ibolya által szerkesztett képes kötet ismertetése kapott helyet. A lapot a néprajzi tárgyú Perefernum rovat zárja, melyben Pozsony Ferenc Székely kopjafák új kontextusokban című cikke olvasható.

A folyóirat megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Kolumbán Zsuzsánna