Barabás Miklós terem

(Képtár, Kossuth Lajos u. 42 sz.) 

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum tulajdonában levő hét darab Barabás Miklós-portré nemcsak műtárgyként jelent felbecsülhetetlen értéket, hanem kultúr- és művészettörténeti szempontból is érdekességnek, kuriózumnak számít, mert nem egyet közülük a festő emlékezetből, vagy elbeszélés alapján festett meg.
A XIX. század folyamán a székelyudvarhelyi református kollégiumban megindult egy folyamat, mely egy szegényes képgyűjtemény csírájának tekinthető. E gyűjteményben olyan képek kaptak helyet, melyek valamilyen formában a Kollégium életével, annak patrónusaival, főgondnokaival, tanáraival, esetleg diákjaival kapcsolatosak.
A kollégium képanyagának gyarapodását - 1873-tól kezdve - az évente kiadott Kollégiumi Értesítőkben követhetjük nyomon, ellenben teljes képet először a Gönczi Lajos által megírt Református Kollégium történeti vázlatában, a "Kép-, érem- és régiségtár" fejezetben olvashatunk. Itt megtaláljuk az összes képek és más művészeti értékkel bíró tárgyak felsorolását, amelyek 1895-ben a kollégium birtokában voltak. A kép-, érem- és régiségtárban 1895-ben a következő "műbeccsel" bíró tárgyakat tartották számon:

"A képtárban 21 kép van, melyből 15 életnagyságú arczkép olajfestéssel, 2 arckép színnyomással, egyik életnagyságban, másik kicsinyített alakban, 1 történelmi kép színnyomással és 3 drb czimerkép, vízfestéssel.

a) Olajfestésű arczképek életnagyságban: 1 Borosjenői gr. Székely László, alapító. 2. Nagyercsei gróf Toldalaghy László, koll.főgondnok. 3. Borosjenői gr. Korda Anna, gr. Toldalaghy Lászlóné. 4. Kassai Sámuel udvarhelyi ref. pap, esperes. 5. ...oldi Sára, Kassai Sámuelné. 6. Széki gr. Teleki Domokos, fogondnok. 7. Baczkamadarasi Kis József, alapító. 8. Gidófalvi Gábor, alapító. 9. Siskáni Rozália, Gidófalvi Gábomé. 10. Gaál Mihály, alapító. 11. Léczfalvi Gyárfás Domokos, főgondnok. 12. Magyarosi Sz. József tanár 13. Szabó György, tanár. 14. Sylveszter Dénes, tanár 15. Kis Ferencz, tanár.
b) Színnyomatos arczképek: 1. Kossuth Lajos életnagyságú mellképe. 2. Dr. Privigyei Lajos kis alakban.
c) Színnyomatos történelmi kép: "Honfoglalás" Munkácsitól.
d) Czimerképek: 7. Bethleni gróf Bethlen Imréné szül. gr Bethlen Rozália ősi czimerképe, vízfestés selyemre. 2. Bethleni gr. Bethlen Sándor ősi czimere, vízfestés papírra. 3. Báró Dániel István családi czimere, ezüst lapon."

Ezt az anyagot tekinthetjük a jelenlegi Székelyudvarhelyi Képtár alapjának, illetve azt, ami megmaradt az előbbi felsorolásból, kiemelve azt a négy Barabás Miklós-képét, mely ma is különös beccsel bír a Képtár gyűjteményében.
Az első, a kollégium gyűjteményében levő műtárgyakat is számba vevő, ma is létező leltárkönyv 1886. március 20-án készült. Ám ebben érdekes módon - az okot nem sikerült tisztázni - csak öt Barabás Miklós-festmény van bejegyezve. Pedig a korábbi évek értesítőibol egyértelműen kiderül, hogy a felsorolásból hiányzó két festmény akkor már a kollégium birtokában volt.
A leltárkönyvben szereplő öt kép a következő: Sylveszter Dénes rektor-jogtanár [1832-1851]; Szabó György rektor [1844-1855]; Magyarosi Szőke József rektor [1832-1866]; Kis Ferenc rektor-tanár [1845-1881]; Dalnoki Gaál Mihály alapító. (A zárójelbe tett évszámok azt az időszakot jelölik, mialatt a Református Kollégium tanárai voltak.)
Már a kollégium birtokában lévő, ám az első leltárkönyvben nem szereplő két festmény (széki) gróf Teleki Domokos alapító-főgondnokot [1833-1856] és Baczkamadarasi Kis József alapítót [1773-1830] ábrázolja. A későbbiekben már mindenütt hét Barabás Miklós-festmény szerepel a leltárakban.
A leltárkönyvekben található későbbi, ceruzával történő bejegyzések egyértelműen jelzik azt, hogy ez a hét festmény, más képekkel együtt bizonytalan ideig, (nem ismerjük a dátumokat, hogy mettől meddig, és az okát sem, hogy miért) "elhagyták" a Református Kollégiumot és a szolnoki állami főgimnáziumban lettek elhelyezve (kiállítva?). Feltételezhetően a két világégés valamelyikén kellett menekíteni a képeket és ezért kerültek Szolnokra. Arról sem tudni, hogyan jutottak vissza a kollégiumba. (Nagy valószínűséggel 1916-ban került sor a képek elszállítására, mert ekkor, az elso román betörés miatt, az egykori Udvarhely vármegye adminisztrációját Szolnokra menekítették. A képekről szóló írásos nyomok, leltár stb. eddig még nem kerültek elő.)
A legkésőbbi hivatalos irat, amely a hét Barabás-képpel, illetve a kollégium képanyagával kapcsolatos, egy 1950-ben megírt jegyzőkönyv, melynek alapján a református kollégium birtokában levő képek, az akkori Rajoni Múzeum tulajdonába kerültek:

"A székelyudvarhelyi Székely Néprajzi Múzeum állományába utalt művészi alkotások. A megyei néptanács 15.863/1950. sz. rendelete alapján; l. Népr. Múzeum 12 ikt. sz. 1950. VII. 31. Ezen leltárban fenti képek 1-20 sorszám alatt vannak beírva."

Az ezt követő leltársor viszont 21 tételt tartalmaz a következő műtárgyakról:
1 db. Istók János által készített bronz mellszobor mely a felsőboldogfalvi Fülöp Áront, a Magyar Parlament egykori könyvtárosát ábrázolja;
1 db. Udvardy Flóra által festett, Feleki Ferencet ábrázoló olajfestmény;
2 db. Lukáts Sándor által festett, Gyárfás Domokost és Szakáts Károlyt ábrázoló olajkép;
2 db. Lányi Ernő által festett. Fehérvári Imrét és Fehérvári Imrénét ábrázoló olajportré. (Lányi Ernő [Székelyudvarhely, 1858-?] a Minta­rajziskolában és Münchenben végezte tanulmányait. 1887-tol állít ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. Számon tartották mint műkritikust.)
6 db. nagyméretű olajkép, melyeknek szerzői ismeretlenek és nagy valószínuséggel a Református Kollégium egykori alapítóit, gondnokait ábrázolják (Gidófalvi Gábor, Gidófalvi Gábomé, Toldalaghy László, Toldalaghy Lászlóné, Székely László valamint Bethlen Ferenc).
2 db. Haáz Rezso által festett Solymossy Endrét és Orbán Balázst ábrázoló olajfestmény;
7 db. Barabás Miklós által festett életnagyságú portré.
Röviden ennyit lehet megtudni a ma még meglévő egykori leltárkönyvek és hivatalos iratok meglehetősen száraz szövegéből.

A megfestett személyekről

A továbbiakban a szóban forgó hét Barabás Miklós-képpel ismerkedjünk meg, illetve azokkal is, akiket ezek a képek ábrázolnak. Mind a hét megfestett személy - valamilyen formában - fontos szerepet játszott a Székelyudvarhelyi Református Kollégium életében.
1. Baczkamadarasi Kis József (1773-1830), alapító
[L. sz. 1/7458/1, mérete (aranyozott keretben): 81 x 95 cm. A kép jobb oldalán, középtájon függőlegesen ez áll: Márkosfalvi Barabás Miklós 1865. Barabás Miklós önéletírásában viszont azt írja, hogy 1864-ben festette meg ezt a képet. (Banner, 212. old.)]
Baczkamadarasi Kiss József olajképének megfestéséről Barabás önéletrajzából tudunk meg pontos részleteket, ám arról, hogy hivatalosan mikor és milyen formában került a református kollégium tulajdonába nincs tudomásunk. (Első említése az 1874-75-ös iskolai értesítőben található.)
Baczkamadarasi Kis Gergely fia, József, 1773-ban született Székelyudvarhelyen. Kezdetben az udvarhelyi kollégiumban tanult, majd 1787 őszén Enyeden folytatja tanulmányait. Előbb az egykori Alsó-Fehér vármegye főnótáriusa lett, majd késobb alkirálybírája, mely utóbbi tisztségben halt meg 1830. június 6-án. A magyarigeni temetőben nyugszik. 1829-ben 32.000 forintot adományozott a Református Kollégiumnak. Ezt a segélyt ötven év alatt, azaz az 1845-46-os tanévtől kezdve az 1894-95-ös tanévig összesen 707 tanuló élvezhette. Az úgynevezett Kis-segélyt az egyszer kinevezett tanuló mindaddig megkaphatta, amíg a követelményeknek megfelelt. Az ötven év alatt kiosztott segélypénz összege 63.000 forint volt. Átlag egy tanulónak 89 forint és 10 krajcár jutott.
2. Sylveszter Dénes (1796-1851), rektor-jogtanár [1832-51]
[L. sz. 1/7458/2, mérete (aranyozott keretben): 89 x 98 cm. A kép nincs szignálva. Barabás Miklós önéletrajzában az áll, hogy 1886-ban festette. (Banner, 228. old.)]
Sylveszter Dénes az egykori háromszékmegyei Komlón született 1796-ban. Székelyudvarhelyen tanult, ahol 1816-ban lett tógatus diák, majd 1823-ban a "rigorosumot eminenter állta ki". A református egyház főkonzisztóriuma 1830 augusztusában nevezte ki az akkor rendszeresített negyedik tanszékre juris-professzornak olyan feltétellel, hogy míg "tanári állomását elfoglalná, a pesti és bécsi egyetemeket látogassa meg, bővebb ismeretszerzés céljából."
1832-ben foglalja el jogtanári székét. A következő évben pedig már rektor lett. Gönczi Lajos Sylveszterre, mint erélyes és mégis humánus "pedagogarchara" emlékszik. 1851. január 27-én hunyt el.
3. Gaál Mihály, alapító
[L. sz. 1/7458/3 mérete (aranyozott keretben): 81 x 96 cm. A kép jobb oldalán, középen függőlegesen ez áll: Barabás M. 1885. Barabás Miklós önéletrajzában ez olvasható: "Gaál Mihályt 36. évi emlékezet után a székelyudvarhelyi kollégiumnak ajándékba." (Banner, 227. old.)]
4. Magyarosi Szoke József (1793-1866), rektor [1832-66]
[L. sz. 1/7458/4, mérete (aranyozott keretben): 82,5 x 99 cm. A kép nincs szignálva. Barabás Miklós önéletrajzában a következő olvasható "1885, Magyarosi József, az udvarhelyi kollégiumnak."]
Magyarosi Szőke József az egykori Maros-Torda megyei Csejden született 1793. április 19-én. Tanulmányait a marosvásárhelyi kollégium elvégzése után a marburgi egyetem bölcseleti és teológiai szakán folytatta. Ezt befejezve Kis-Bunon gróf Bethlen Sándornál lesz házi nevelő, majd pap. Onnan hívták meg tanárnak a székelyudvarhelyi Református Kollégiumba, ahol megválasztották bölcsészeti tanárnak. 1866. szeptember 29-én hunyt el. Gönczi így emlékezik rá:

     "Takarossággal gyűjtött vagyonát (egy tanári lakhelyet, a kollégium- (Magyarósi)-kertet, stb.), mely több mint 8-10 ezer frt értéket képviselt, halála alkalmával az iskolának hagyta. Az iskolai elöljáróság 1888-ban, az általa hagyományozott kollégiumkert közepén égy trachyt-oszlopót állíttatott fel, az alapító iránti hálás kegyelete jeléül."
 
5. Teleki Domokos gróf, alapító főgondnok (1833-1856)
[L. sz. 1/7458/5, mérete [aranyozott keretben]: 81 x 97 cm. A kép bal oldalán, középen függőlegesen ez áll: Barabás 1876. Barabás Miklós önéletrajzában ezt írja: "1876, Teleky Domokos, egy olaj mellkép az udvarhelyi kollégiumnak." (Banner, 221. old.)]
Gróf Teleki Domokos (széki) 1852-ben 5000 forintot adományozót a székelyudvarhelyi Református Kollégiumnak. 1833 és 1856 között a Kollégium főgondnoka volt.
6. Kis Ferenc (1816-1887), rektor-tanár [1845-81] [L. sz. 1/7458/6, mérete (aranyozott keretben): 81 x 96 cm. A kép bal oldalán, középtájon függőlegesen ez áll: Barabás M. 1885.]
A kezdetben teológiát, majd történelmet tanító Kis Ferenc a Háromszék megyei Egerpatakon született 1816. január 16-án, közszékely családból. Középiskolai tanulmányait 1826-ban kezdte meg a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban, majd az "úgynevezett academicum rigorosumot az erdélyi négy főtanodánál (Enyeden, Kolozsvárt, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen) letette s az 1841-42-ik iskolai évben az addig megtakarított pénzén külföldre ment tanulni..." írja Gönczi, majd a következőképpen folytatja: "Legtöbbet időzött a bécsi és berlini egyetemen, hol theológiát és természettudományokat hallgatott, s a poroszországi iskolák tanrendszerének és tanítás módjának tanulmányozásával foglalkozott."
1842-ben elfoglalta az ilyefalvi papi állást, melyet aztán 1845. szeptember 1-én a székelyudvarhelyi rendes teológiai tanári székkel cserélt fel. 1852-ben, miután beszüntették a teológia tanítását, az egyetemes és "honi" egyháztörténelem tanára lett, melyet 1881-ig, nyugalomba vonulatáig tanított. 1887. január 17-én hunyt el.
7. Szabó György (1808-1870), rektor [1844-55]
 [L. sz. 1/7458/7, mérete (aranyozott keretben): 81 x 96,5 cm. A kép bal oldalán, középen függőlegesen felirat: Barabás M. 1885.]
Szabó György az egykori Háromszék megyei Papolcon született 1808-ban. Tanulmányait Székelyudvarhelyt, Zilahon és Nagyenyeden végezte. Később Magyaróváron és poroszországi egyetemeken, gazdasági akadémiákon is tanult. Egy ideig gróf Teleki Eleknél volt gazdatiszt 1839-ig, amikor Zilahra ment tanítani. Itt 1844-ig tanított, amikor az udvarhelyi Református Kollégium tanárának választják.
Orbán Balázs egyik kedvenc tanára, és ő az, aki beszerzi saját költségén a "természettani készleteket és földabroszokat." A teológusoknak tantárgyként bevezeti a földrajz tanítását, "hogy hézagos ismereteiket azzal is bovítse." Ő az elso tanár Székelyudvarhelyen, aki a természetrajzot szemléltető eszközök segítségével tanítja. Gönczi Lajos ezt írja Szabó Györgyrol:
     "Amennyire idegenkedtek tole kezdetben tanítványai, késobb éppen annyira tisztelték és szerették a szokásaiban és modorában igen egyszeru tanárt, úgy, hogy mikor 1855-ben N.-Enyedre ment tanárnak, Sz.-Keresztúrig kísérte az ifjúság apraja-nagyja s könnyes szemmel vett búcsút tole. 1858-ban a szászvárosi iskola igazgatására választatott, mely állásban érte utói halála 1870-ben."

 Veres Péter